browsetext-to-speech

Audio Igbo-English Dictionary

Below is a collection of Igbo words listed alphabetically and spelled with their tone marks. Multiple variants of the same word can be listed to account for multiple dialects. Also several homograms (different words with the same spelling) exist in Igbo language. These are indicated with superscript numerals. To hear a word's prononciation, click it to see more information.

a

àbálị̀ night

àbànì night

ábụ́ pus

ábụ̀1 song

ábụ̀2 armpit

àbụ̀ both

ábụ́zụ̀ cricket

àchàlà bamboo

àchị̀chà bread

ádá fall

àdá daughter(first born)

áfá divination

áfà name

áfiá market

áfị́fịá grass

áfọ́ stomach, belly

áfọ́ ńjọ̄ meanness

áfọ́ ọ́má kindness

áfụ̀ that

àfụ̀ ọ́nụ̄ beard

áfụ́fụ́ suffering

ágụ̄ cat(wild), leopard

ágụ́ụ̄ hunger

àgbà jaw, chin

àgbàtà óbì neighbor

ághá war

ághị̀ghọ̀ trick

ághụ̀ghọ̀ trick

àgwà1 bean

àgwà2 character

ágwọ́ snake

ágwọ̀ raffia

áhịá market

áhị́hịá grass

áhụ̀ that

àhụ́ health, body

àhụ́ ọ́kụ̄ fever

áhụ́hụ́ suffering

ájā sand

àjà sacrifice

àjàdù widow

ájị́ fur, hair

ájọ̄ evil, bad

ájụ̀ dizziness

ájụ̀jụ́ question

áká hand

ákà coral

áká èkpè left

áká ńnī right hand, right

áká ńrī right hand, right

Next